You are here:: ข้อมูลบริการประชาชน บัญชีอัตราภาษีรถ
 
 

บัญชีอัตราภาษีรถ

อีเมล พิมพ์ PDF

บัญชีอัตราภาษีรถ
ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

น้ำหนักรถ
เป็นกิโลกรัม

รถที่ใช้ในการขนส่ง

ประจำ ทาง

ไม่ ประจำทาง

โดย รถขนาดเล็ก

ส่วน บุคคล

ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม

   300 บาท

   450 บาท

   300 บาท

   150 บาท

ตั้งแต่ 501 - 750 กิโลกรัม

   400 บาท

   600 บาท

   400 บาท

   300 บาท

ตั้งแต่ 751 - 1,000 กิโลกรัม

   500 บาท

   750 บาท

   500 บาท

   450 บาท

ตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กิโลกรัม

   600 บาท

   900 บาท

   600 บาท

   800 บาท

ตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กิโลกรัม

   700 บาท

1,050 บาท

   700 บาท

1,000 บาท

ตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กิโลกรัม

   900 บาท

1,350 บาท

   900 บาท

1,300 บาท

ตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กิโลกรัม

1,100 บาท

1,650 บาท

1,100 บาท

1,600 บาท

ตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กิโลกรัม

1,300 บาท

1,950 บาท

1,300 บาท

1,900 บาท

ตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กิโลกรัม

1,500 บาท

2,250 บาท

1,500 บาท

2,200 บาท

ตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กิโลกรัม

1,700 บาท

2,550 บาท

-

2,400 บาท

ตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กิโลกรัม

1,900 บาท

2,850 บาท

-

2,600 บาท

ตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กิโลกรัม

2,100 บาท

3,150 บาท

-

2,800 บาท

ตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กิโลกรัม

2,300 บาท

3,450 บาท

-

3,000 บาท

ตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กิโลกรัม

2,500 บาท

3,750 บาท

-

3,200 บาท

ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กิโลกรัม

2,700 บาท

4,050 บาท

-

3,400 บาท

ตั้งแต่ 7001 กิโลกรัมขึ้นไป

2,900 บาท

4,350 บาท

-

3,600 บาท

 

บัญชีอัตรา ภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522


น้ำหนักรถ(กิโลกรัม)

รถ ยนต์นั่ง ส่วนบุคคล
เกิน 7 คน

รถ ยนต์ รับจ้าง
ระหว่าง จังหวัด
รถยนต์ บริการ

รถ ยนต์
รับจ้าง

1. รถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล
2. รถยนต์ลากจูง
3. รถแทรกเตอร์ที่
มิได้ใช้ในการ เกษตร

ไม่ เกิน 500

  150

  450

   185

    300

      501 – 750    

  300

  750

   310

    450

      751 – 1,000 

  450

1,050

   450

    600

   1,001 – 1,250

  800

1,350

   560

    750

   1,251 – 1,500 

1,000

1,650

   685

    900

   1,501 – 1,750

1,300

2,100

   875

                1,050

   1,751 – 2,000 

1,600

2,550

         1,060

                1,350

   2,001 – 2,500 

1,900

3,000

1,250

1,650

   2,501 – 3,000 

2,200

3,450

1,435

1,950

   3,001 – 3,500 

2,400

3,900

1,625

2,250

   3,501 – 4,000

2,600

4,350

1,810

2,550

  4,001 - 4,500 

2,800

4,800

2,000

2,850

   4,501 – 5,000 

3,000

5,250

2,185

3,150

   5,001 – 6,000 

3,200

5,700

2,375

3,450

   6,001 – 7,000

3,400

6,150

2,560

3,750

   7,000  ขึ้นไป

3,600

6,600

2,750

4,050

 

บัญชีอัตรา ภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

รถที่เก็บเป็นคัน          บาท

เก็บ ตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)  บาท

1. ความจุกระบอกสูบ
1.1    600 ซีซี  ๆ ละ                     0.50    บาท
1.2    601 - 1,800 ซี.ซี.  ๆ ละ        1.50    บาท
1.3    เกิน    1,800 ซี.ซี.  ๆ ละ        4.00    บาท

2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ    2   เท่า

3. เป็นรถเก่าใช้มานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี  ร้อยละ
3.1   ปีที่   6    ร้อยละ            10
3.2   ปีที่   7    ร้อยละ            20
3.3   ปีที่   8    ร้อยละ            30
3.4   ปีที่   9    ร้อยละ            40
3.5   ปีที่ 10  และปีต่อ ๆ ไป    
ร้อยละ                           50
เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก ?

1  รถจักรยานยนต์  คันละ                        100
2. รถพ่วงของรถจักรยานยานต์ คันละ             50
3. รถพ่วงนอกจากข้อ 2  คันละ                  100
4. รถบดถนน  คันละ                              200
5. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ        50  

Share/Save/Bookmark