You are here:: ประวัติสำนักงาน
 
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานขนส่ง จังหวัดจันทบุรี กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2505 โดยอาคารสถานที่ที่ใช้ทำการในครั้งแรก กรมการขนส่งทางบกได้เช่าบ้านไม้ของนายเจริญ - นางเฉื่อย ศรีพรหมมา บ้านเลขที่ 21/1 เนินวงเวียนศรีบรูพาถนนเทศบาลสาย 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในราคาค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมการขนส่งทางบกได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และได้ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อปี พ.ศ.2510

ในการปฏิบัติงาน ระยะเริ่มแรก ได้ให้บริการเฉพาะการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบกเท่านั้น แต่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดอื่นด้วย คือจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2531 กรมการขนส่งทางบก ได้รับโอนงานทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และล้อเลื่อนมาจากกรมตำรวจ จึงทำให้มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้นกว่า 100 % อาคารสถานที่เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 เป็นเวลา 22 ปี คับแคบลงและไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ดีเท่าที่ควร เมื่อปี พ.ศ. 2538 จังหวัดจันทบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญและภาระกิจดังกล่าว จึงได้มอบที่ดินให้กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 40 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา เพื่อไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่นี้ โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2539 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นจำนวน51,300,300บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)และสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านใบอนุญาตขับรถ รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิโครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี นอกเหนือจากนี้แล้วกรมการ ขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาวเพื่อบริการประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 555 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวนเงิน 13 ล้านบาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 คน ได้แก่ ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

Share/Save/Bookmark